Algemene voorwaarden diensten (op maat)

Wij zijn: Sterk,  commanditaire vennootschap gevestigd te Hoge Akker 27 2550 Kontich, België, en met ondernemingsnummer BE 0779616813.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres sabine@logopediepraktijk-sterk.be, of op het telefoonnummer 03/289 01 72.

 

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod:alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons.
 2. Dienstverlener:
 3. Dienst: de diensten die wij, Sterk, leveren.
 4. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
 5. Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst.
 6. Klant:De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
 7. Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen jij, als Klant, en wij, Sterk.
 8. Producten: de producten die wij, Sterk, via de website verkopen.
 9. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
 10. Website: https://logopediepraktijk-sterk.be/
 11. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, online programma’s, trajecten, memberships, overeenkomsten, diensten en producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Het Aanbod van de Dienstverlener bestaat uit Coaching, online cursussen, workshops, webinar, en verkoop van logopediemateriaal en digitale producten..

De Dienstverlener doet steeds een Aanbod via de Website. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

3.2. De Klant aanvaardt een Aanbod door een bestelling te plaatsen. Betaling gebeurt onmiddellijk online, waarna een bevestigingsmail volgt. Wanneer de Dienstverlener, in een uitzonderlijk geval, een factuur zou sturen, dient die binnen 14 dagen betaald te worden.

3.3. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod.

3.4. De Dienstverlener kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

Artikel 4 – Levering 

4.1. De levering gebeurt binnen een week voor fysieke producten, en vindt onmiddellijk plaats ingeval van online producten.

4.2. De Diensten worden doorgaans online geleverd, tenzij de betrokken Dienst anders vereist.

4.3. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar zou stellen en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

4.4. De Dienstverlener is eveneens niet aansprakelijk wanneer de levertermijn uitloopt door overmacht, waaronder, doch niet uitsluitend, ziekte.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst en verantwoordelijkheden Klant 

5.1. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant, onder meer bestaande uit volledige informatieverstrekking, deelnemen aan calls, bekijken van modules, maken van opdrachten en voorbereidingen.

De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen of coaching.

5.2. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

5.3. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

5.4. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt.

5.5. De Dienstverlener zal geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld voor handelingen, verklaringen en gedragingen van zijn klant, aangestelden of van personen die geen deel uitmaken van het kantoor van de Onderneming.

5.6. De Dienstverlener mag zich laten bijstaan door medewerkers of deskundigen van zjin keuze en de uit de overeenkomst voortvloeiende opdrachten geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door (een) aangestelde(n) of deskundige(n).

Artikel 6 –  Online cursussen/content

6.1. Tenzij anders aangegeven, zullen webinars, cursussen of workshops onmiddellijk na betaling ter beschikking gesteld worden.

6.2. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden. Om toegang te krijgen tot Online diensten, waaronder online trainingen, dient er op het desbetreffende trainingsplatform een account aangemaakt te worden.

6.3. De Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor informatica- of andere problemen die zich kunnen voordoen op de desbetreffende trainingsplatformen.

6.4. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

6.5. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener.

6.6. De Dienstverlener biedt geen garantie op enige vooruitgang, of verbetering, noch biedt de onderneming enige garantie op resultaat.

6.7. De Klant kan geen terugbetaling vragen voor de online trainingen van zodra de trainingen geheel of gedeeltelijk werden bekeken.

6.8. De online trainingen blijven beschikbaar zolang de onderneming de desbetreffende diensten aanbiedt. Indien de Onderneming van zin is om haar activiteiten stop te zetten of een dienst niet langer aan te bieden, dan zal zij de Klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen. De Toegang tot de cursus zal in elk geval beperkt zijn tot zolang de onderneming bestaat.

 

Artikel 7 -Rechten en plichten van de Klant

7.1 De Klant verbindt er zich toe de Dienstverlener alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen. De Klant zal de werkzaamheden verrichten die hem desgevallend op basis van het aanbod toekomen.

7.2. De Klant zal elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis brengen van de Dienstverlener.

7.3. Indien de Dienstverlener hierom verzoekt, zal de Klant schriftelijk bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn.

7.4. De Klant zal nagaan of de door de Dienstverlener geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, de Dienstverlener hiervan onverwijld op de hoogte brengen.

7.5. De Klant blijft o.a. zelf verantwoordelijk (i) voor zijn managementsbeslissingen, zijn beleid en bedrijfsvoering, (ii) zijn beslissingen die mogelijkerwijze de diensten van de Onderneming, of het resultaat ervan kunnen beïnvloeden; (iii) de eventuele implementatie die de diensten van de Dienstverlening zou vereisen evenals de eventuele voordelen die dit zou opleveren.

7.6. De Dienstverlener kan bijkomende vergoedingen en/of kosten vorderen die zouden voortvloeien uit de vertraging die de uitvoering van de opdracht zou oplopen door het in gebreke blijven van de Klant om zijn verplichtingen overeenkomstig huidig artikel na te leven.

Artikel 8 – Vergoeding

8.1. Algemeen

8.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst.  De prijzen staan vermeld op de Website of worden overeengekomen en zijn inclusief BTW.

8.2. Betaling

8.2.1. Betaling gebeurt onmiddellijk online, waarna een bevestigingsmail volgt. Wanneer de Dienstverlener, in een uitzonderlijk geval, een factuur zou sturen, dient die binnen 14 dagen betaald te worden.

In elk geval kan de Dienstverlener de uitvoering van de Diensten uitstellen of opschorten indien en zolang een factuur of voorschot niet is voldaan.

8.2.2.  Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot verwijlintresten aan een intrestvoet van 1% per maand en een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10% van de onbetaalde bedragen met een minimum van 100 EUR. Deze forfaitaire vergoeding zal desgevallend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met de vergoeding van de opgelopen invorderingskosten. Bijkomend zullen alle nog niet-opeisbare vorderingen opeisbaar worden.

Alle betwistingen van vergoedingen en kosten dienen per aangetekend schrijven binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd te worden aan de dienstverlener. Indien geen tijdige betwisting de Dienstverlener bereikt, wordt verondersteld dat de Klant akkoord gaat met de gefactureerde diensten en wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. Na deze termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd, en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd. De factuur wordt, behoudens tegenbewijs, geacht ontvangen te zijn op factuurdatum, daar deze facturen enkel via elektronische weg worden verzonden.

Betwisting van de facturen geeft geen recht op schorsing van de betalingsverplichting van de cliënt.

De prijzen van de Dienstverlener zijn gebaseerd op de op dat moment gekende kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de Dienstverlener niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de offerte dan wel het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

 

Artikel 9 –Fysieke workshops

9.1. Ook ingeval van een fysieke workshop gaat de Klant gaat vertrouwelijk om met de gegevens en dient deze zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de workshops dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener.

9.2. Wanneer een workshop vol zit, kan het zijn dat een inschrijving niet meer wordt aanvaard of na bevestiging nog wordt afgewezen. De Klant kan zich steeds inschrijven op de reservelijst. Het is eveneens mogelijk dat een workshop in het geheel niet doorgaat door omstandigheden, bijvoorbeeld onvoldoende inschrijvingen of ziekte.

De Dienstverlener kan de locatie of datum van een workshop wijzigen, en is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. In dat geval heeft een Klant de mogelijkheid om de inschrijving kosteloos te annuleren.

9.3.  Een inschrijving voor een fysieke workshop kan tot 48u op voorhand geannuleerd worden. Bij annulering hierna is meteen het volledige bedrag verschuldigd. De Dienstverlener is evenwel bij een annulering voor 48u op voorhand gerechtigd om bovenop de bedragen die voortkomen uit deze regeling in elk geval een bedrag te blijven aanrekenen voor eventuele digitale inhoud die reeds werd geleverd (bv. video’s en oefeningen).

De Dienstverlener kan een workshop te allen tijde zelf annuleren ingeval van ziekte of andere overmacht, ingeval er onvoldoende inschrijvingen zijn om de workshop te laten doorgaan,…

De Dienstverlener kan de locatie of datum van een workshop wijzigen, en is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. In dat geval heeft een Klant de mogelijkheid om de inschrijving kosteloos te annuleren.

 

Artikel 10 – Duur en beëindiging

Tenzij anders overeengekomen, wordt de overeenkomst afgesloten voor onbepaalde duur.

Elke partij kan de overeenkomst, met een schriftelijke en aangetekende kennisgeving en met onmiddellijke ingang, ontbinden, indien een andere partij niet in staat is om haar schulden te betalen of een voorlopige of gerechtelijke bewindvoerder of vereffenaar heeft aangewezen gekregen.

In geval van faillissement van de klant is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

10.1. – beëindiging door de klant

10.1.1 Indien de Klant de Overeenkomst wenst te annuleren (cursus, traject), zal deze de Dienstverlener moeten vergoeden voor de reeds geleverde prestaties, gederfde winst, eventuele schadevergoeding.

Is de uitvoering nog niet begonnen, is annulering evenwel mogelijk in onderling overleg en met eventueel verlaging van het verschuldigde bedrag, doch de Dienstverlener is niet verplicht om dit toe te kennen en kan nog steeds de volledige vergoeding vragen.

10.1.2. Opzegging of beëindiging gebeurt schriftelijk.

10.2. – beëindiging door de onderneming

De Dienstvelener kan de overeenkomst op elk ogenblik, middels voorafgaande ingebrekestelling en zonder vergoeding beëindigen, indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, zoals onder meer, maar niet beperkt tot:

 • omstandigheden die de onafhankelijkheid van de Dienstverlener in het gedrang brengen
 • de kennelijke tekortkoming(en) van de klant ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in deze algemene voorwaarden en in de offerte
 • in geval van WCO, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de klant;
 • wijziging in het risicoprofiel van de klant
 • gebrek aan (tijdige) betaling door de klant.

De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden, zullen door de Dienstverlener per aangetekend schrijven aan de Klant worden meegedeeld.

De Dienstverlener zal steeds recht hebben op betaling van de uurlonen en kosten m.b.t. de reeds verrichte werkzaamheden en verleende diensten.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid 

11.1. Algemeen

11.1.1. De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde.

11.1.2. De Dienstverlener voert de Overeenkomst op zelfstandige en onafhankelijke wijze uit, behoudens redelijke aanwijzingen en feedback van de Klant. Onredelijke aanwijzingen of wijzigingen die van de Dienstverlener buitenproportionele inspanningen zouden vergen, kunnen geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van de Dienstverlener indien deze niet werden gevolgd.

11.1.3. De Dienstverlener kan haar werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

11.1.4. De Dienstverlener kan enkel aansprakelijk gehouden worden voor opdrachten waarvan wordt aangetoond dat ze door haar werden aanvaard.

11.1.5. De Dienstverlener kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de professionele tekortkomingen die voor de inwerkingtreding van de onderhavige overeenkomst door om het even welke partij mochten begaan zijn.

11.1.6. De Dienstverlener zal geenszins aansprakelijk kunnen worden gesteld voor handelingen, verklaringen en gedragingen van zijn klant, van diens aangestelden, of  van personen die geen deel uitmaken van het kantoor van de Dienstverlener.

11.1.7. De maximale en volledige aansprakelijkheid van de Dienstverlener en haar aangestelden voor de uitvoering van de opdrachten is beperkt tot het bedrag van de aansprakelijheidsverzekering. Dit beding geldt niet in geval van opzet of zware fout van de Dienstverlener of haar aangestelden of bij de niet-uitvoering van essentiële verbintenissen die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, behoudens overmacht of bij niet-betaling.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill, handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c) onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadevergoeding.

 

Artikel 12 – Overmacht

De Dienstverlener is niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de Klant indien de nakoming belemmerd wordt door overmacht. De Dienstverlener is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Ingeval de overmacht langer dan twee maanden zou duren, is de Dienstverlener gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de Dienstverlener tot betaling van enige vergoeding aan de klant kan worden gehouden.

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door de Dienstverlener geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van de Dienstverlener, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock- out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, storing in de software, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrecht 

13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door de dienstverlener.

Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de Website en Producten eigendom zijn van de Dienstverlener of derden die het gebruik ervan aan de Dienstverlener hebben toegestaan en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

13.2. De Klant erkent dat de Onderneming eigenaar is van het merk CLOSER (inschrijvingsnummer 1480507) en aanvaardt de rechten en plichten die hieraan zij gekoppeld.

13.3. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de Diensten en Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden zoals in deze Algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel voor en voor zolang als nodig voor de doeleinden waarvoor de Overeenkomst werd aangegaan.

13.4. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door/namens de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag uitsluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

13.5. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

13.6. Bij schending van deze voorwaarden zal de Klant in ieder geval een schadevergoeding dienen te betalen gelijk aan 2.500,00 euro, onverminderd het recht van de Dienstverlener om haar werkelijke schade te vorderen.

Artikel 14 – Gegevensverwerking 

14.1. Door het aanvaarden van een Aanbod, verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van de Dienstverlener. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze privacy policy, die toegankelijk is op de Website.

14.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze Algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.

Artikel 15– Geheimhouding 

15.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 • het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen
 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,
 • het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,
 • een partij informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en erna.

15.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

15.3. De Klant erkent dat de Dienstverlener bepaalde info kan delen op haar sociale media kanalen. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat de Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.

Artikel 16 – Opschorting

16.1 In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de Klant van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van facturen overeenkomstig artikel 7, heeft de Dienstverlener het recht om de uitvoering van haar opdrachten op te schorten of uit te stellen totdat de cliënt aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

De Dienstverlener brengt de cliënt hiervan per aangetekend schrijven of per e-mail op de hoogte, de eerste aanmaning voor nog openstaande facturen is hiervoor voldoende.

16.2. De Dienstverlener kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enig nadelig gevolg m.b.t. de schorsing of uitstel van uitvoering ten aanzien van haar Klant.

Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de Klant.

16.3. De Dienstverlener is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de openstaande facturen met betrekking tot de reeds verrichte werkzaamheden.

Artikel 17- Overname personeel

De  Klant en de Dienstverlener verbinden er zich uitdrukkelijk toe om, tijdens de hele duur van de overeenkomst en tijdens een periode van  6 maanden na de beëindiging ervan, ongeacht de reden van beëindiging, geen personeelslid of zelfstandige medewerker van de andere partij, betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst, rechtstreeks of onrechtstreeks in dienst te nemen of hem/haar rechtstreeks of onrechtstreeks (bijvoorbeeld via een rechtspersoon) werkzaamheden te laten uitvoeren buiten het kader van een overeenkomst tussen de Klant en de Dienstverlener, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de andere partij.

Elke overtreding van dit verbod zal aanleiding geven tot een eenmalige forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 2.000 EUR, dit onverminderd het recht van de Dienstverlener om een hogere vergoeding te vragen indien deze forfaitaire schadevergoeding niet alle schade dekt.

Artikel 18 – Wijziging

De Dienstverlener behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking op de website van de Dienstverlener.

Indien de Klant de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te aanvaarden, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na inwerkingtreding wordt de cliënt geacht de wijzigingen -stilzwijgend- te hebben aanvaard.

Artikel 19 – Algemeen 

19.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of de Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.

19.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

19.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

Laatste update: 01.08.2023