Privacy policy

In deze privacy policy leg ik, Sterk, je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.

Sterk hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Sterk en jou, als (potentiële) klant.

Wie ben ik?

Sterk, gevestigd te Hoge Akker 27 2550 Kontich, België met ondernemingsnummer BE0826558279 en de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met mij opnemen via volgende gegevens:

1 – Over welke gegevens gaat het?

Wanneer je met mij contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website, dan worden jouw gegevens en de informatie die je mij meedeelt (digitaal) verzameld. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voornaam en familienaam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Betaalgegevens;
 • Werkplek;
 • Aankopen.

Deze gegevens worden bijgehouden via Woocommerce, Mailerlite, Plug&Pay en www.factuursturen.be.

Via de website noch dienst heeft Sterk de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren, waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

Sterk neemt occasioneel besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

2 – Voorwaarden

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits jouw expliciete toestemming,
 • indien dit nodig is om een door jou
 • gevraagde dienst te verlenen,
 • indien dit wettelijk verplicht is,
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

3 – Voor welk doel?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Sterk het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert (bv. betalingen uitvoeren, communicatie, verzending). .

Daarnaast worden jouw gegevens ook eventueel gebruikt voor eigen marketingdoeleinden, zoals het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Sterk.

4 – Duur?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het doel waarvoor ze verzameld werden, dus minstens zolang de opdracht/samenwerking duurt. Na 7 jaar worden deze in elk geval verwijderd. Facturatiegegevens worden in elk geval 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft.

Gegevens, bv. degene die na de opdracht nog voor marketingdoeleinden worden gebruikt, die jij verwijderd wilt zien, kan je doen wissen op de manier zoals voorgeschreven onder punt 7.

5 – Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Sterk is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Dit gebeurt via de structuren van Woocommerce en Mailerlite, Plug&Pay en www.factuursturen.be.

6 – Worden jouw gegevens gedeeld met derden?

Jouw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden (Mailerlite, Plug&pay, factuursturen.be). Dit om de opdracht voor jou als klant goed te kunnen uitvoeren.

Jouw persoonsgegevens worden in geen geval met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

7 – Welke rechten heb jij?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van jouw toestemming;
 • recht op inzage en/of kopiename;
 • recht op aanpassing of rectificatie;
 • recht op gegevensuitwissing of het
 • recht op vergetelheid;
 • recht van bezwaar;
 • recht op overdraagbaarheid.

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen of door contact op te nemen via mail met Sterk. Binnen een termijn van een week word je per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

8 – Klachtmogelijkheden

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact met mij opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 • je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

en/of:

 • indien je schade lijdt, je te wenden tot de bevoegde rechtbank.

9 – Slotbepaling

Deze verklaring is van toepassing vanaf 11/01/2022.

Sterk behoudt zich het recht voor het privacybeleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacybeleid steeds terugvinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

10 – Bevoegdheidsbeding

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen zijn exclusief bevoegd.